Dr. George Hu‘eu Sanford Kanahele

 

 

(1930 – 2000)

‘Oihana Ho‘okipa, Kahu Mo‘omeheu

Tourism, Keeper of Culture

Ma ke alu like ‘ana o kēia mau alaka‘i Hawai‘i hanohano, ua ‘ike ‘ia nā hopena minamina a me nā hopena maika‘i o ka ‘oihana nui loa o Hawai‘i nei i nā kānaka, ka mo‘omeheu ‘ōiwi, ka nohona kama‘āina, a me nā kumuwaiwai kūlohelohe o ka ‘āina nei. Ma muli o ko lāua ‘ike i ia mau hopena i ulu a‘e ka pahuhopu ko‘iko‘i o ka ho‘ona‘auao i ka ‘oihana ho‘okipa malihini ma Hawai‘i, a me ka hāpai pū i ke kuleana o ka ‘oihana ho‘okipa malihini he kahu ia o ka mo‘omeheu Hawai‘i.

Ma o kēia kahukahu ‘ana i ka mo‘omeheu a me ke aloha o ka ‘āina, e mālama ‘ia ana ka ‘oihana ho‘okipa malihini ma Hawai‘i nei e nā kama‘āina, a e ho‘oikaika a mahalo ‘ia kēlā pilina kūikawā a puni ka honua.

 

Ma ke kūkala ‘ana o ka ‘Aha Aupuni Hui Pū ‘Ia i ka makahiki 2017 ‘o ia ka Makahiki ‘Oihana Ho‘okipa Malihini No Ka Ho‘oulu Ō Mau, ua hō‘ike nā aupuni lālā o ia hui i “ke ko‘iko‘i o ka ‘oihana ho‘okipa malihini ma ka ho‘oulu i ka na‘auao o ka po‘e a pau o ka honua, i laha ka na‘auao a mo‘omeheu o nā lāhui like ‘ole, i mea e ho‘oikaika ‘ia ka maluhia o ke ao.”

He iwakālua makahiki ma mua, ua ho‘oholo ke Kauka George Hu‘eu Sanford Kanahele lāua me ke Kenekoa Kenneth Francis Kamu‘ookalani Brown i ia mana‘o ho‘okahi nō i hō‘ike ‘ia e ka ‘Aha Aupuni Hui Pū ‘Ia i kēia makahiki.

Me ke kīpaipai o ko lāua mana‘o no ka Hawai‘i e hiki mai ana, na George lāua ‘o Kenny i ho‘okumu i ka ‘Ahahui Ho‘okipa ‘Ōiwi Hawai‘i no ka ho‘okele i ka ‘oihana ho‘okipa malihini a no ka ho‘oulu i nā alaka‘i o ia ‘oihana ma luna o ke kahua ‘ike Hawai‘i.

 

Ua ‘ike na‘au lāua i ka waiwai o ke aloha, ‘o ia ko Hawai‘i makana i nā lāhui a pau o ka honua nei. Ua ‘ike na‘au lāua, ma o ke ka‘ana aku i ia aloha, e ho‘oikaika ‘ia ana ka honua a puni, a e mahalo ‘ia ke ‘ano Hawai‘i a puni ka honua.

Senator Kenneth Francis Kamuoo’kalani Brown

 

(1919  - 2014)

Mo‘omeheu, Kahu ‘Oihana Ho‘okipa

Culture, Keeper of Tourism

Together, these two iconic Hawaiian leaders understood the implications, opportunities and impacts that Hawai‘i’s largest industry was having on the people of Hawai‘i, Hawaiian culture, local ways and our state’s natural and cultural resources. Therefore, the tourism industry in Hawai‘i needed to elevate its consciousness and operating priorities by identifying and committing to a bold range of stewardship responsibilities and begin to re-envision the entire industry as keepers of the Hawaiian culture.

By nurturing Hawaiian culture and the Aloha Spirit, Hawai‘i tourism would in turn be nurtured here at home, and its identity would be empowered and celebrated around the world.

In designating 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development, the United Nations General Assembly noted “the importance of international tourism in fostering better understanding among peoples everywhere, in leading to a greater awareness of the rich heritage of various civilizations, thereby contributing to the strengthening of peace in the world”.

Twenty years previous, George Hu‘eu Sanford Kanahele, Ph.D. and Senator Kenneth Francis Kamu‘ookalani Brown had reached similar conclusions as those being expressed today by the United Nations.

Inspired by a shared vision of Hawai‘i, George and Kenny co-founded the Native Hawaiian Hospitality Association to shape the future of Hawai‘i tourism by utilizing Hawaiian cultural values as the foundation for business development and leadership.

Intuitively, they knew that Hawai‘i’s rare gift to the world is the Aloha Spirit and by sharing this gift, the world would become a better place and the spiritual essence of Hawai‘i’s people would be recognized and respected globally.

OUR VISIONARIES 

CO-FOUNDERS

Ka Papa Alakaʻi Hoʻokumu, 1997   Founding Board Members, 1997

George Kanahele, Ph.D

Senator Kenneth Brown

Muriel Anderson

Peter Apo

Cy Bridges

Douglas Chang

John De Fries III

Albert Kanahele

Noelani Mahoe

Jace McQuivey

Lori Sablas

310 Paoakalani Ave #201a,

Honolulu, HI 96815

(808) 628-6374

Connect With Us
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

©2019 by Native Hawaiian Hospitality Association.